معرفی

مشخصات فردی

محمد حجتی

نام - نام خانوادگی : محمد   حجتی

پست الکترونیکی : m_hojjati@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : شیمی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه فردوسی مشهد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : شیمی تجزیه
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : تربیت مدرس

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : شیمی تجزیه
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : تربیت مدرس

سوابق اجرایی

مدیرکنترل کیفیت شرکت داروسازی بهان ساز 1391-1390

استاد دوره های مجازی فرادرسعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

- عضو انجمن شیمی ایران

-عضو انجمن نانو ایرانتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : شیمی کاربردی

محل خدمت : دانشگاه آزاد اسلامی- تهران جنوب

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 3

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

محمد حجتی
محمد حجتی

محل خدمت :
    دانشگاه آزاد اسلامی- تهران جنوب
مرتبه علمی :
    استادیار
^