سایر فعالیت های پژوهشی

 

- داور نشریه پژوهش های نوین در شیمی تجزیه

- داور نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران

 

محمد حجتی
محمد حجتی

محل خدمت :
    دانشگاه آزاد اسلامی- تهران جنوب
مرتبه علمی :
    استادیار
^