کنفرانس ها

بین المللی :داخلی :

Mohammad Hojjati, Yadollah Yamini, 7 الی 9 شهریور 1384 بیرجند, solubility measurment, چهاردهمین سمینار شیمی تجزیه, ادامه...Mohammad Hojjati, Yadollah Yamini, Bruges, January 30th 2008, Determination of sulfur contaminants using hollow fiber protection liquid phase microextraction coupled with gas chromatography analysis, Tenth International Symposium on Advances in Extraction Techniques, hollow fiber, liquid phase microextraction, sulfurcontaminants ادامه..., M. Faraji , Y. Yamini, M. Hojjati, A. Saleh, Tabriz October 2004, A nanoparticle based solid phase extrction followed by flow injection ICP-OES to determine some heavy metal ions in water samples, 2th international congress on nanoscince & nanotechnology, nanoparticles ICP ادامه...M. Hojjati, M. Faraji , M. Rezaee ,Y. Yamini, Tabriz October 2004, Optimization of nanoparticle based solid phase extraction method by extraction design for flow injection ICP-OES Determination La(III) Yb(III) Zr(IV) and Y(III) ion in water sample, 2th international congress on nanoscince & nanotechnology, La(III) Yb(III) Zr(IV) , Y(III) , nanoparticle , solid phase extraction ادامه...Yadollah Yamini , Mohammad Hojjati, 8 الی 10 اسفند - شیراز, Solubility prediction of 20 compounds in supercritical carbon dioxide using ANN., پانزدهمین سمینار شیمی تجزیه, ANN, CO2, Solubility ادامه...Yadollah Yamini , Mohammad Hojjati, 8 الی 10 اسفند - شیراز, Investigations on solubilities of some disperse azo dyes in supercritical carbon dioxide, پانزدهمین سمینار شیمی تجزیه, solubility, CO2, azo dye ادامه...Yadollah Yamini , Mohammad Hojjati, 8 الی 10 اسفند - شیراز, Application of hollow fiber membrane protected liquid phase microextrction for determination organic sulfides and mercaptants in aqueous sample, پانزدهمین سمینار شیمی تجزیه, Hollow Fiber, LPME, Organic Sulfids ادامه...محمد حجتی یدالله یمینی, 9 الی 11 بهمن 1380, استخراج و پیش تغلیظ یدید با فازهای جامد, یازدهمین سمینار شیمی تجزیه, فاز جامد، یدید، پیش تغلیظ، استخراج ادامه...محمد حجتی یدالله یمینی, 9 الی 11 بهمن 1380, میکرو استخراج از فضای فوقانی محلول, یازدهمین سمینار شیمی تجزیه, میکرو استخراج، فضای فوقانی ادامه...محمد حجتی
محمد حجتی

محل خدمت :
    دانشگاه آزاد اسلامی- تهران جنوب
مرتبه علمی :
    استادیار
^